POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze ochronę danych i prywatności Użytkowników Usług świadczonych w Serwisie dostępnym pod adresem: www.zikoapteka.pl wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności.

 1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach korzystania z danych w Serwisie zikoapteka.pl jest Ziko Apteka Sp. z o.o., z siedzibą: ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, adres e-mail: bok@ziko.pl, KRS: 0000256037, NIP: 6782977320, REGON: 120228256, (dalej „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – jest nim Pan Jacek Skalski. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych:

  • drogą elektroniczną: iod@ziko.pl,
  • korespondencyjnie na adres: IOD, ZIKO Apteka Sp. z o.o., ul. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.
 3. Kogo dotyczy Polityka Prywatności?
  Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Osób korzystających z Serwisu zikoapteka.pl i usług świadczonych w domenie www.zikoapteka.pl, a w szczególności:

  • Osób kontaktujących się z Administratorem, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.zikoapteka.pl lub za pomocą adresu e-mail, telefonu,
  • Osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem usługi chat,
  • Osób korzystających z materiałów i treści dostępnych w Serwisie zikoapteka.pl.
 4. Najważniejsze pojęcia
  • Administrator Danych Osobowych (Administrator) – podmiot, który decyduje o celu i sposobach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Ziko Apteka Sp. z o.o., z siedzibą: ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, adres e-mail: bok@ziko.pl, KRS: 0000256037, NIP: 6782977320, REGON: 120228256
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba fizyczna wyznaczona przez Administratora w celu nadzorowania przepisów ochrony danych w podmiocie, w którym została wyznaczona. W części II powyżej (Dane kontaktowe IOD) dostępne są dane kontaktowe IOD wyznaczonego przez Administratora.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane także Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. RODO jest stosowane od 25 maja 2018 r.
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zikoapteka.pl za pośrednictwem którego osoba może kontaktować się z Administratorem(formularz kontaktowy, adres e-mail, chat, telefon).
  • Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą (Osoba) – osoba fizyczna, która kontaktuje się
   z Administratorem oraz której dane są przetwarzane przez Administratora w celach określonych w części V poniżej (Cele przetwarzania danych).
  • Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie zikoapteka.pl. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f), tj. uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
  • Udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania za pośrednictwem chat dostępnego w Serwisie zikoapteka.pl. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f), tj. uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
  • Dochodzenie i obrona praw i roszczeń Administratora, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • Analiza danych dotyczących działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu zikoapteka.pl, na podstawie zgody Użytkownika na stosowanie plików Cookies analitycznych i statystycznych zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) RODO.
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu zikoapteka.pl w związku ze stosowaniem Cookies niezbędnych do właściwego wyświetlania się Serwisu w przeglądarce Użytkownika, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?
  Administrator korzysta przede wszystkim z danych pozyskanych bezpośrednio od Użytkownika w trakcie kontaktu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.zikoapteka.pl, w tym formularza kontaktowego, chat, czy z wykorzystaniem poczty elektronicznej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktów telefonicznych.
 7. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane?
  Szanując prywatność Użytkowników, Administrator korzysta wyłącznie minimalnego zakresu danych, osobowych Użytkownika, które są mu niezbędne do prawidłowej komunikacji i świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Będą to dane:

  • imię i nazwisko Użytkownika, o ile Użytkownik te dane zechce podać,
  • numer telefonu/faxu, o ile Użytkownik poda je Administratorowi dla usprawnienia kontaktu,
  • adres e-mail Użytkownika, o ile Użytkownik poda go do kontaktu,
  • dane Użytkownika wynikające z treści korespondencji, o ile Użytkownik podał w trakcie kontaktu,
  • IP urządzenia Użytkownika, z którego korzysta, odwiedzając Serwis,
  • dane analityczne dotyczące ruchu w Serwisie zbierane za pośrednictwem Cookies.
 8. Czy podanie danych jest wymagane?
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów. Brak podania wymaganych danych Może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub udzielenie odpowiedzi na interesujące Użytkownika pytania. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem plików Cookies (analitycznych i statystycznych) nie skutkuje brakiem możliwości korzystani z Serwisu zikoapteka.pl przez Użytkownika.
 9. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
  Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

  • Do czasu odwołania zgody lub wygaśnięcia celu przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Użytkownika (pliki Cookies statystyczne i analityczne),
  • Przez okres niezbędny do realizacji praw bądź roszczeń Administratora, osoby, której dane dotyczą lub osób trzecich, lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika,
  • Do czasu wygaśnięcia celu jakim jest komunikacja i udzielanie odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, chat, poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie, lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika,
  • Do czasu wygaśnięci celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu zikoapteka.pl lub skutecznego złożenia sprzeciwu przez Użytkownika w związku ze stosowaniem Cookies niezbędnych do właściwego funkcjonowania Serwisu zikoapteka.pl.
 10. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
  Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  • Prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej wycofaniem. Zgodę na stosowanie plików Cookies statystycznych i analitycznych można wycofać zmieniają ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
  • Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do dalszego przetwarzania danych przez określony czas,
  • Prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest Umowa lub zgoda Osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora,
  • Prawo do niepodlegania decyzjom w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie, jeśli Administrator podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym profilowaniu i niosące za sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływające,
  • Prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest Administratorem, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

  W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych:

  • wysyłając e-mail na adres: bok@ziko.pl,
  • wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu zikoapteka.pl,
  • korespondencyjnie pisząc na adres: IOD, Ziko Apteka Sp. z o.o., ul. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.
 11. Czy dane Użytkownika mogą zostać przekazane innym odbiorcom danych?
  • Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług na zlecenie Administratora, a zwłaszcza podmiotom realizującym usługi hostingu dla strony Serwisu zikoapteka.pl i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane.
  • Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na stosowanie Cookies analitycznych i statystycznych dane mogą być przesyłane do dostawcy usługi z USA (Google Analytics).
 12. W jaki sposób dane Użytkownika osobowe są zabezpieczone?
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy jego pracownicy i współpracownicy.
  • Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
 13. Czy Polityka Prywatności może się zmienić?
  • Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą.
  • Aktualna wersja Polityki Prywatności jest na bieżąco umieszczana na stronie Administratora, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.